RODO

Polityka ochrony prywatności i RODO


Część I. Zakres obowiązywania
    Palgetrans Handel - Transport Sp. z o.o. (dalej „PG” lub Palgetrans Sp. z o.o.) jest administratorem w rozumieniu rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dla ułatwienia, dalej będziemy posługiwali się skrótem „ogólne rozporządzenie o ochronie danych”), w odniesieniu do danych osobowych Użytkowników, będących osobami fizycznymi. Oznacza to, że PG ustala cele i sposoby przetwarzania danych osobowych Użytkowników we własnym zakresie i na własną odpowiedzialność. W przypadku pytań albo wątpliwości, co do tego, jak chronione są Twoje dane osobowe przez "PG", skontaktuj się z nami (link do formularza kontaktowego znajduje się w części IX tego dokumentu). Dane osobowe to wszelkie informacje, które mogą cię identyfikować, na przykład Twoje imię i nazwisko, numer telefonu, adres poczty elektronicznej i adres. Kiedy w poniższym dokumencie odwołujemy się do terminu „przetwarzać” albo „przetwarzanie”, mamy na myśli wszelkie czynności i operacje wykonywane na Twoich danych osobowych (np. ich przechowywanie czy analizowanie na potrzeby świadczenia Ci usługi).

    Celem tej Polityki Prywatności jest określenie działań podejmowanych przez "PG" w zakresie ochrony danych osobowych przetwarzanych, w tym zbieranych za pośrednictwem strony internetowej www.palgetrans.com.pl.

Część II. Przetwarzanie danych osobowych przez Palgetrans, w tym ich pozyskiwanie i przechowywanie
Poniżej opisaliśmy najczęściej występujące działania na danych osobowych Użytkowników, czyli również na Twoich danych osobowych w związku z korzystaniem z usług strony Palgetrans.


    Obsługa Użytkownika:  w ramach strony firma Palgetrans może gromadzić i w inny sposób przetwarzać (np. przechowywać czy analizować) dane osobowe Użytkowników kontaktujących się z działem obsługi Użytkownika. Dane te mogą być niezbędne do prowadzenia komunikacji z Użytkownikiem (np. udzielenia odpowiedzi na zadane przez niego pytania), ale też do zrealizowania jego prośby. Kontakt możliwy będzie także poprzez wykorzystanie danych umieszczonych w tym celu na formularzy kontaktowym bądź w mailach wysyłanych bezpośrednio do naszej firmy.
    Formularz kontaktowy:  w ramach strony internetowe może gromadzić dane osobowe Użytkowników kontaktujących się z Palgetrans Sp. z o.o. oraz Sprzedającymi za pośrednictwem dostępnych narzędzi, w tym formularza kontaktowego dostępnego w ramach sklepu. Dane te są niezbędne do umożliwienia firmie PG kontaktu z Użytkownikami, ale także umożliwienia Użytkownikom kontaktu z innymi Użytkownikami, w celach związanych bezpośrednio z funkcjonowaniem na przykład w związku z przygptpwaniem oferty lub zawarciem umowy sprzedaży. Udostępniany formularz kontaktowy nie służy do prowadzenia prywatnej korespondencji niezwiązanej z realizacją Transakcji i wykorzystanie go to takich celów może stanowić naruszenie Regulaminu. Z powodu obowiązujących przepisów prawa, które nakazują PG przeciwdziałanie różnym nieuczciwym praktykom i naruszeniom prawa, strona Palgetrans.com.pl jest uprawniona do gromadzenia danych dotyczących komunikacji dokonywanej za pośrednictwem wspomnianego powyżej formularza kontaktowego dla realizacji tych celów. PG może też analizować i blokować za pomocą specjalnego oprogramowania wiadomości przesyłane pomiędzy Użytkownikami, poprzez wspomniany powyżej formularz kontaktowy, w szczególności jeśli mają charakter spamu (niechcianych informacji reklamowych), zawierają niedozwolone treści (np. zachętę do dokonywania przestępstw) lub w inny sposób zagrażają bezpieczeństwu Użytkowników (np. mają na celu niezgodne z prawem uzyskanie hasła do Konta).

    Dane gromadzone przez stronę WWW i urządzenia mobilne: Gdy jest to konieczne do świadczenia usługi Użytkownikom albo stanowi uzasadniony interes firmy lub podmiotów trzecich, (którym jest na przykład zapewnienie bezpieczeństwa zasobów IT albo bezpieczeństwa innych Użytkowników), Palgetrans Sp. z o.o. jest uprawniona do automatycznego pozyskiwania i rejestrowania danych przekazywanych na serwer przez przeglądarki internetowe lub urządzenia Użytkowników. Takie dane mogą obejmować np. adres IP (czyli adres, z którego korzysta urządzenie Użytkownika ), parametry oprogramowania i sprzętu, z którego korzysta Użytkownik (dzięki czemu możemy poprawić np. jakość świadczonych przez nas usług), przeglądane strony, numer identyfikacyjny urządzenia mobilnego, informacje o korzystaniu z aplikacji oraz inne dane dotyczące urządzeń i korzystania z systemów. Gromadzenie powyższych informacji następować będzie w przypadku korzystania ze strony internetowej lub aplikacji mobilnej lub usług podmiotów zewnętrznych.

    Uzupełnianie pozyskanych danych: Palgetrans Sp. z o.o. jest uprawniona do uzupełniania posiadanych informacji o Użytkownikach o dane uzyskane zgodnie z prawem (na przykład wtedy, gdy Użytkownik wyraził na to zgodę) od partnerów biznesowych i podmiotów zewnętrznych.

    
Część III. Adres IP, pliki cookies i numery identyfikacyjne urządzeń mobilnych
    Tak jak wiele innych serwisów internetowych oferujących bardzo różne usługi świadczone drogą elektroniczną, Palgetrans Sp. z o.o. może gromadzić w ramach usług platformy sklepu dane za pośrednictwem takich technologii jak pliki cookies, piksele śledzące oraz obiekty udostępniane lokalnie (np. w przeglądarce lub na urządzeniu). O tym, w jaki sposób wykorzystujemy tego typu technologie, piszemy szczegółowo tutaj: http://palgetrans.com.pl/webpage/polityka-prywatnosci.html
  

Część IV. Wykorzystanie zgromadzonych danych
    Palgetrans.com.pl przetwarza (np. zbiera, przechowuje, analizuje itp.) dane osobowe Użytkowników w następujących celach:

    a. zapewnianie obsługi Konta i transakcji Użytkownika, w tym rozwiązywanie problemów technicznych;

    b. zakładanie i zarządzanie Kontem lub Kontami Użytkownika;

    c. umożliwienie pełnego korzystania z platformy sprzedażowej,

    d. dostosowywanie kategorii ofert i poszczególnych ofert we właściwościach lub właściwościach usług podmiotów zewnętrznych na podstawie aktywności na stronie PG;

    e. monitorowanie aktywności wszystkich i konkretnych Użytkowników obejmujące m.in. wyszukiwane słowa kluczowe, zamieszczane Oferty oraz zarządzanie ruchem ;

    f. kontaktowanie się z Użytkownikami, w tym w celach związanych ze świadczeniem usług, obsługą Użytkownika, dozwolonymi działaniami marketingowymi, poprzez dostępne kanały komunikacji, w szczególności e-mail oraz telefon;

    g. przeprowadzanie badań i analiz między innymi pod kątem funkcjonowania platformy sklepu, poprawy działania dostępnych usług czy oszacowania głównych zainteresowań i potrzeb odwiedzających;

    h. zapewnienie bezpieczeństwa świadczonych usług drogą elektroniczną, w tym przeciwdziałanie oszustwom i nadużyciom;

    i. realizacja umów zawartych w ramach umowy sprzedaży z innymi Użytkownikami, w ramach sprzedaży własnej prowadzonej  wyłącznie w zakresie danych uzyskanych w związku z zawarciem przedmiotowych umów;

    j. realizacja umów poręczenia;

    k. obsługa reklamacji;

    l. dopasowanie reklam zgodnie z uprzednio przeglądanymi treściami;

    m. prowadzenie marketingu bezpośredniego własnych usług, towarów lub usług bądź towarów osób trzecich;

    n. obsługa próśb Użytkowników przekazywanych w szczególności działowi obsługi użytkownika oraz poprzez formularz kontaktowy;

    p. wykonanie obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym przepisów podatkowych lub rachunkowych;

    q. zapewnienie obsługi usług płatniczych,

    r. wsparcie dla usług kredytowych;

    s. wsparcie dla ubezpieczenia zakupionego towaru;

    t. prowadzenie postępowań sądowych, arbitrażowych i mediacyjnych;

    u. statystycznych;

    v. archizacyjnych;

    w. zapewnienie rozliczalności.

    Palgetrans Sp. z o.o. jest uprawniona do przechowywania zgromadzonych i śledzonych na platformie sklepu danych wyłącznie w zakresie realizacji powyżej określonych celów biznesowych.

Część V. Udostępnianie danych
    Palgetrans Sp. z o.o. nie przekazuje podmiotom trzecim danych osobowych Użytkowników bez zgody zainteresowanych Użytkowników, chyba że zachodzi jedna z następujących okoliczności: PG może udostępniać dane osobowe Użytkowników organom publicznym wspierającym w walce z oszustwami i nadużyciami, w tym w związku z prowadzonymi postępowaniami dotyczącymi możliwych naruszeń prawa lub w zwalczaniem innych ewentualnych naruszeń Prawa;


    W ramach przyjętej Polityki Prywatności zobowiązujemy się nie sprzedawać danych osobowych Użytkowników. W przypadku restrukturyzacji lub sprzedaży prowadzonej działalności lub jej części oraz przeniesienia całego majątku lub znaczącej jego części na nowego właściciela dane osobowe Użytkowników mogą zostać przeniesione na Kupującego, w celu zapewnienia kontynuacji świadczenia usługi.


    Ze względu na konieczność zapobiegania wykonywania pewnych funkcji na platformie PG robotom internetowym, stosujemy mechanizm Google reCAPTCHA do sporadycznego badania, czy zachowania użytkowników platformy nie noszą znamion zachowań robotów. Z tego względu PG może ujawnić Google Inc. Twój adres IP.

Część VI. Metody kontroli po stronie Użytkownika
    Użytkownik, który skorzysta z prawa sprzeciwu przyznanego mu ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych powinien wylogować się ze wszystkich urządzeń i usunąć z nich pliki cookies (w niektórych przypadkach proces może zająć nawet do 48 godzin).

    Poniżej znajdują się nazwy stron różnych przeglądarek które informują jak usunąć z nich pliki cookies:
        Chrome
        Firefox
        Safari
        Edge
        Internet Explorer
        Opera

    Wybór podmiotów zewnętrznych: Niektóre podmioty zewnętrzne, które świadczą swoje usługi na platformie PG, w tym Google Adwords, umożliwiają Użytkownikom dokonanie wyboru co do wycofania zgody na gromadzenie i wykorzystywanie przez nie danych na potrzeby reklam bazujących na aktywności Użytkownika.

    Pliki cookies: Większość znanych przeglądarek desktopowych i mobilnych (np. Safari, Firefox, Internet Explorer, Chrome, Opera) udostępnia możliwość ograniczenia lub zablokowania wykorzystywania plików „cookies” w systemie Użytkownika. Należy zauważyć jednak, że wyłączenie w przeglądarce internetowej plików „cookies” w odniesieniu do domen pierwszej kategorii (odwiedzane strony internetowe) i pozostałych domen (strony innych firm nie odwiedzane bezpośrednio) może skutkować w niektórych przypadkach ograniczeniem funkcjonalności stron.

Część VII. Bezpieczeństwo
Wszystkie zbierane przez Palgetrans Sp. z o.o. dane chronione są z użyciem racjonalnych środków technicznych i organizacyjnych oraz procedur bezpieczeństwa w celu zabezpieczenia ich przed dostępem osób nieupoważnionych lub ich nieupoważnionym wykorzystaniem.


Część VIII. Zmiana postanowień
W razie konieczności Palgetrans Handel - Transport Sp. z o.o. może zmienić postanowienia niniejszej Polityki Prywatności.


Część IX. Dane kontaktowe
Pytania dotyczące zakresu Polityki Prywatności należy kierować za pomocą formularza kontaktowego lub podanymi adresmi mailowymi w zakładce KONTAKT.